Algemene toelichting bij de Jaarrekening

Stichting Capella Brabant werd opgericht bij akte van 11 september 2007 voor notaris Van den Oord, Huijbregts Notarissen te 's-Hertogenbosch. De stichting heeft ten doel "het beoefenen van de zankunst en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van concerten."

Grondslagen voor de waardering en voor de bepaling van het resultaat

De waarderingsgrondslagen zijn uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balansposten. Voorzover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschill tussen ontvangen opbrengsten, subsidies en overige baten enerzijds en de kosten en lasten over het jaar anderzijds. De opbrengsten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen zijn verantwoord in het jaar waarop deze waren te voorzien.