Juistheid en volledigheid informatie

De op deze website getoonde informatie wordt door Capella Brabant met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze site kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle informatie en producten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Capella Brabant is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Auteursrechten

Wij hebben er naar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Capella Brabant wenden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt , op welke manier dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Capella Brabant.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Wij zijn vanzelfsprekend geĆÆnteresseerd in de bezoekers van onze website, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan www.capellabrabant.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Gebruikers van de website hebben het recht om verwerkte persoonsgegevens over hen op te vragen en het recht om deze te laten aanvullen, verbeteren, verwijderen of afschermen. Dat kan alleen als deze feitelijk onjuist zijn, voor de doelen van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of anderszins in strijd worden verwerkt met een wettelijk voorschrift.

Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die binnen deze website via links kunnen worden bezocht. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.